Sunday, March 31, 2013

Beggar's Conferance

Blog-53

Dear All,
Today's blog is just a time pass. The following poem is from my 
Marathi Poetry Book "Virangula" (Time-Pass)

भिकाऱ्यांचे अधिवेषण 

एकदा भिकाऱ्यांनी अधिवेषण भरवले 
भिक मागून मंडप आणले 
भिक मागूनच माईक आणले 
भिक मागूनच भिकारी सुद्धा जमवले 


            अधिवेषण एकदम छान रंगले 
            भिक मागण्याच्या कलेवर 
            तज्ञांची व्याख्याने झालीत 
            धंदा मंदीत असल्याचे 
            सगळ्यांनीच मान्य केले शेवटी अध्यक्षांचे भाषण झाले 
भाषण त्यांचे खूपच रंगले 
भाषणात त्यांनी ठणकावून सांगितले 
देवळात जाणारा गरीब श्रीमंत 
देवाकडे भिकच मागतो 
काहीतरी मिळावे म्हणून तो 
देवाला थोडी लाच ही देतो 
     
           निवडणूकीतला नेता देखील 
           हात जोडून मतांची भिकच मागतो 
           मग, आपणच भिकेसाठी,
           जागोजागी कां कचरतो ?

मागा तुम्ही बिनधास्त भिक 
पोट तुम्ही भरा स्वतःचे नि 
उरलेले द्या इतरांना 
केवळ एक भिक म्हणून 

           भिक मागून आणलेल्या शब्दांनीच 
           अध्यक्षांनी आपले भिकेवरील 
           भाषण संपवले 
           टाळ्यांचा गडगडाट देखील 
           भिक मागून आणल्या सारखा वाटत होता 

भिक द्या भिक घ्या 
अशा गजरात शेवटी सर्व भिकाऱ्यांनी 
अध्यक्षांकडे रांगेत येऊन भिक मागितली 
अध्याक्षनीही इतरांकडून आणलेली भिक 
सर्व भिकाऱ्यांना थोडी थोडी वाटली 
उरलेली अर्धी भिक स्वतः कडे ठेवली 
नंतर सर्वांकडे जाऊन अध्यक्षांनी 
खूपशी भिक गोळा केली नि 
अधिवेषण संपल्याचे घोषित केले 

            नंतर सर्व भिकाऱ्यांनी 
            एकमेकांकडे भिक मागितली 
            नि एकदाचे तेथून निघून गेले 
            नि गल्लोगल्ली जाऊन 
            भिक मागायला सुरुवात केली 

The meaning of above poem in English:


एकदा भिकाऱ्यांनी अधिवेषण भरवले     (Once the beggars held the Conference)
भिक मागून मंडप आणले                      ( Brought the tent by begging) 
भिक मागूनच माईक आणले                  (Also brought the Mike by begging)
भिक मागूनच भिकारी सुद्धा जमवले       (Also brought the Beggars by begging)

अधिवेषण एकदम छान रंगले                 (Conference was very nice)
भिक मागण्याच्या कलेवर                      (On the art of Begging) 
तज्ञांची व्याख्याने झालीत                      (Experts delivered their lectures)
धंदा मंदीत असल्याचे                            (Everybody agreed that )
सगळ्यांनीच मान्य केले                         (The begging Busyness is dropped down)

शेवटी अध्यक्षांचे भाषण झाले                 (At last, Beggar's President delivered a lecture)
भाषण त्यांचे खूपच रंगले                        (His lecture was very interesting)
भाषणात त्यांनी ठणकावून सांगितले      (In his speech, he told strongly and firmly)
देवळात जाणारा गरीब श्रीमंत                 (Poor or rich devotee going to temple)
देवाकडे भिकच मागतो                           (Begs to God) 
काहीतरी मिळावे म्हणून तो                    (To get something from God) 
देवाला थोडी लाच ही देतो                         (He gives him bribe)
     
निवडणूकीतला नेता देखील                     (In election, leader also)
हात जोडून मतांची भिकच मागतो           (Begs for votes by praying) 
मग, आपणच भिकेसाठी,                        (Then, why only we beggars)
जागोजागी कां कचरतो ?                        (Afraid for begging every where?)

मागा तुम्ही बिनधास्त भिक                   (Go to beg without fear)                   
पोट तुम्ही भरा स्वतःचे नि                     (Eat the things brought through begging) 
उरलेले द्या इतरांना                              (Give balance food to others) 
केवळ एक भिक म्हणून                        (Only in the form of begging)

भिक मागून आणलेल्या शब्दांनीच         (Words brought from begging)
अध्यक्षांनी आपले भिकेवरील                (President finished the speech on begging)
भाषण संपवले 
टाळ्यांचा गडगडाट देखील                       (The loud applause was also) 
भिक मागून आणल्या सारखा वाटत होता  (Brought by begging)

भिक द्या भिक घ्या                               (Take alms , give alms)
अशा गजरात शेवटी सर्व भिकाऱ्यांनी      ( Last all beggars)
अध्यक्षांकडे रांगेत येऊन भिक मागितली  (Took the Beg from President by standing in a Que)
अध्याक्षनीही इतरांकडून आणलेली भिक  (President also distributed the alms things)
सर्व भिकाऱ्यांना थोडी थोडी वाटली            ( To all the beggars)
उरलेली अर्धी भिक स्वतः कडे ठेवली        (He kept the remaining half alms)
नंतर सर्वांकडे जाऊन अध्यक्षांनी              (After that the president also collected)                                                        
खूपशी भिक गोळा केली नि                      (Huge amount of alms) 
अधिवेषण संपल्याचे घोषित केले             ( Then he announced that the conference is over)

नंतर सर्व भिकाऱ्यांनी                              (After that, all beggars)
एकमेकांकडे भिक मागितली                   (Took and gave alms to each others)
नि एकदाचे तेथून निघून गेले                   (Then left the place)
नि गल्लोगल्ली जाऊन                            (Went to all corridors)
भिक मागायला सुरुवात केली                  (And started begging)

Today's Blog is Simply the fun !!!!  ( Simply the " TIME PASS " )

Anil Satpute